ادامه مطلب...
در ادامه تحلیل داده های اماری سازمان سنجش به مقایسه درجه سختی کنکور 95 و 96 میپردازیم

ادبیات فارسی:
میانگین درصد پاسخگویی برای درس ادبیات در کنکور 95 درصد  24.5 بوده است که این میانگین در کنکور امسال به 20.5 درصد کاهش پیدا کرده است.البته در کنکور 95 فقط 9 نفر در درس ادبیات به درصد 100 رسیده اند اما در کنکور 96, 47 نفر موفق شده اند ادبیات را 100 بزنند

زبان عربی:
در کنکور سال 95 میانگین پاسخگویی به درس عربی 15.2 درصد بوده است که این میانگین در کنکور 96 به 13.6 کاهش پیدا کرده است.در کنکور سال 95 , 34 نفر عربی را 100 زده اند اما در در کنکور 96 فقط 6 نفر 100 زده اند

دین و زندگی:
در کنکور سال 95 میانگین پاسخگویی به درس معارف 26.5 درصد بوده است که این میانگین در کنکور 96 به 19.2 درصد کاهش پیدا کرده است.در کنکور 95 , 199 نفر دینی را 100 زده اند اما امسال 16 نفر معارف را 100 زده اند

زبان انگلیسی
در کنکور سال 95 میانگین پاسخگویی به درس زبان انگلیسی 11.4 درصد بوده است که این میانگین در کنکور 96 به 10.4 درصد کاهش پیدا کرده است.در کنکور 95 , 180 نفر زبان را 100 زده اند اما امسال 37 نفر موفق به پاسخگویی به تمام سوالات شده اند

طبق آمار بالا تمام دروس عمومی کنکور 96 سخت تر از کنکور 95 بوده اند

زمین شناسی:
در کنکور سال 95 میانگین پاسخگویی به درس زمین شناسی 0.6 درصد بوده است که این میانگین در کنکور 96 به 0.8 درصد افزایش پیدا کرده است.در کنکور 95 و 96 کسی زمین شناسی را 100 نزده است اما در کنکور 95 فقط 1 نفر درصد بالای 80 کسب کرده است در حالی که در کنکور 96 چهار نفر درصد بالای 80 کسب کرده اند.آخرین کسی که موفق شده در درس زمین به درصد 100 برسد خانم سارا همتی رتبه اول کنکور 94 بوده است

ریاضیات:
در کنکور سال 95 میانگین پاسخگویی به درس ریاضی 6.1 درصد بوده است که این میانگین در کنکور 96 به 10 درصد رسیده است.در کنکور 95 یازده نفر ریاضی را 100 زده اند در حالی که در کنکور امسال 67 نفر ریاضی را 100 زده اند

زیست شناسی:
در کنکور سال 95 میانگین پاسخگویی به درس زیست 8 درصد بوده است که این میانگین در کنکور 96 به 8.5 درصد افزایش پیدا کرده است.در کنکور 94 و 95 کسی زیست را 100 نزده بود اما امسال 1 نفر درصد 100 را کسب کرده است.

فیزیک:
در کنکور سال 95 میانگین پاسخگویی به درس فیزیک 5.8 درصد بوده است که این میانگین در کنکور 96 به 6.1 درصد افزایش پیدا کرده است.در کنکور سال 95 یازده نفر فیزیک را 100 زده اند اما امسال 31 نفر موفق به کسب عالی ترین درصد شده اند

شیمی:
در کنکور سال 95 میانگین پاسخگویی به درس شیمی 6.5 درصد بوده است که این میانگین در کنکور 96 به 7.8 درصد افزایش پیدا کرده است.در کنکور 95 دو نفر و در کنکور 96 سه نفر شیمی را 100 زده اند.

طبق آمار بالا تمام دروس اختصاصی کنکور تجربی 96 آسان تر از کنکور 95 بوده اند


در جمع بندی کلی میتوان گفت کنکور 96 از نظر درجه سختی کمی آسان تر از کنکور 95 بوده است اما باید به این نکته توجه کرد که در درسی مانند فیزیک قوی بودن کنکوری های امسال در بالا رفتن میانگین پاسخگویی بی تاثیر نبوده است.