ادامه مطلب...
رتبه ها مربوط به زیرگروه 2 است

منطقه 1
روزانه:
بابل:3500-4000
کرمانشاه:5000-6000


منطقه 2
روزانه:
بابل:5000-6000
کرمانشاه:8000-8500

منطقه 3:
کرمانشاه:4500-5000
بابل:5000-5500

5 درصدی
کرمانشاه:2000-3000
بابل:3500-4000

25 درصدی
بابل:3500-4000
کرمانشاه:4000-4500