ادامه مطلب...
رتبه ها مربوط به زیرگروه یک است

منطقه 1
روزانه:
شهید بهشتی:3000-3500
توانبخشی تهران:3500-4000
ایران:3500-4000
شیراز:4000-4500
اصفهان:4500-5000
تبریز:5000-6000
ساری:5000-6000
اهواز:5000-6000
اراک:5000-6000
سمنان:5000-6000
همدان:5000-6000
زنجان:6000-6500

پردیس:
بهشتی:4000-5000
ساری:5000-6000
اصفهان:5000-6000
اهواز:6000-7000
زنجان:7000-8000

منطقه 2
روزانه:
بهشتی:4500-5000
ایران:5000-6000
توانبخشی تهران:5000-6000
شیراز:6000-7000
اصفهان:6000-7000
تبریز:7000-8000
ساری:8000-9000
اهواز:8000-9000
اراک:8000-9000
همدان:9000-10000
زنجان:9000-10000
سمنان:9000-10000

پردیس:
بهشتی:8000-8500
ساری:9000-10000
اصفهان:10000-12000
اهواز:10000-12000
زنجان:10000-12000

منطقه 3
بهشتی:2000-2500
ایران:2500-3000
توانبخشی:2500-3000
شیراز:2500-3000
اصفهان:3500-4000
تبریز:4000-5000
ساری:4000-5000
اهواز:4000-5000
همدان:4000-5000
اراک:5000-6000
زنجان:5000-6000
سمنان:6000-6500

پردیس:
شهید بهشتی:5000-6000
اصفهان:5000-6000
اهواز:5000-6000
زنجان:6000-7000
ساری:6000-7000

سهمیه 5 درصدی
بهشتی:2000-2500
ایران:2500-3000
توانبخشی:2500-3000
تبریز:3000-3500
شیراز:3000-3500
اصفهان:3000-3500
ساری:3000-3500
همدان:3500-4000
اهواز:3500-4000
سمنان:3500-4000
زنجان:4500-5000
اراک:4500-5000


سهمیه 25 درصدی
بهشتی:2500-3000
ایران:2500-3000
توانبخشی:2500-3000
تبریز:2500-3000
اصفهان:2500-3000
شیراز:2500-3000
ساری:2500-3000
اراک:3000-3500
اهواز:3500-4000
همدان:3500-4000
زنجان:3500-4000
سمنان:3500-4000

پردیس:
بهشتی:3500-4000
ساری:3500-4000
اهواز:3500-4000
زنجان:3500-4000