ادامه مطلب...

رتبه ها مربوط به زیرگروه یک هستند

به دلیل بومی پذیری در دانشگاه های روزانه رتبه های نوشته شده فقط برای دانش آموزان غیر بومی صدق می کند.اگر بومی یک استان هستید شرایط پذیرش شما بهتر از رتبه های نوشته شده است که برای اطلاع از آن در قسمت نظرات با ذکر استان بومی خود رتبه مورد نظر را جویا شوید.این شرایط فقط برای دانشگاه روزانه است و پذیرش پردیس ها کشوری است.


اخرین رتبه قبولی رادیولوژی در کنکور 96 در منطقه 2

روزانه:

دانشگاه تهران:3500-4000

شهیدبهشتی:4500-5000

ایران:4500-5000

شیراز:4500-5000

مشهد:5000-6000

اصفهان:5000-6000

ساری:5000-6000

تبریز:6000-6500

یزد:6000-7000

بابل:7000-8000

کرمان:7000-8000

کاشان:7000-8000

همدان:8000-9000

رشت:8000-9000

زنجان:8000-9000

اردبیل:9000-10000

ارومیه:9000-10000

اهواز:9000-10000

یاسوج:9000-10000

بندعباس:9000-10000

سمنان:9000-10000

رفسنجان:10000-12000

سبزوار:10000-12000

کرمانشاه:10000-12000

سنندج:10000-12000

بیرجند:10000-12000

خرم اباد:10000-12000

شهرکرد:10000-12000

گناباد:10000-12000

زاهدان:10000-12000

بهبهان:12000-13000

 

پردیس:

بهشتی:6000-7000

مشهد:7000-8000

یزد:8000-9000

ساری:9000-10000

کرمان:90000-10000

کرمانشاه:10000-12000

سنندج:12000-14000


اخرین رتبه قبولی رادیولوژی در کنکور 96 در منطقه 1

روزانه:

تهران:2500-3000

بهشتی:3000-3500

شیراز:3000-3500

ایران:3000-3500

تبریز:3500-4000

اصفهان:3500-4000

مشهد:3500-4000

ساری:4000-4500

یزد:4000-4500

بابل:4500-5000

کاشان:4500-5000

کرمان:4500-5000

همدان:5000-6000

زنجان:5000-6000

ارومیه:5000-6000

یاسوج:5000-6000

اهواز:5000-6000

اردبیل:6000-7000

سمنان:6000-7000

سبزوار:6000-7000

سنندج:6000-7000

بندرعباس:6000-7000

کرمانشاه:6000-7000

خرم اباد:6000-7000

رفسنجان:6000-7000

گناباد:6000-7000

زاهدان:7000-8000

شهرکرد:7000-8000

بهبهان:7000-8000

بیرجند:7000-8000


پردیس:

بهشتی:4000-4500

مشهد:4500-5000

یزد:5000-6000

شهرکرد:7000-8000

سندج:7000-8000


اخرین رتبه قبولی رادیولوژی در کنکور 96 در منطقه 3

دانشگاه تهران:1000-1500

بهشتی:1500-2000

ایران:1500-2000

شیراز:1500-2000

مشهد:2000-2500

تبریز:2000-2500

اصفهان:2000-2500

یزد:2500-3000

ساری:3000-3500

کاشان:3000-3500

بابل:3500-4000

کرمان:3500-4000

همدان:3500-4000

زنجان:4000-4500

ارومیه:4000-4500

اردبیل:4000-4500

یاسوج:4000-4500

اهواز:4500-5000

سمنان:4500-5000

بندرعباس:5000-6000

سبزوار:5000-6000

بهبهان:5000-6000

کرمانشاه:5000-6000

سنندج:5000-6000

رفسنجان:5000-6000

خرم اباد:5000-6000

گناباد:5000-6000

شهرکرد:5000-6000

زاهدان:5000-6000

بیرجند:5000-6000


پردیس:

بهشتی:5000-6000

مشهد:5000-6000

یزد:6000-7000

سنندج:6000-7000

کرمانشاه:6000-7000

ساری:7000-7500اخرین رتبه قبولی رادیولوژی در کنکور 96 در سهمیه 5 درصدی

تهران:1000-1500

بهشتی:1500-2000

ایران:1500-2000

اصفهان:1500-2000

مشهد:2000-2500

شیراز:2000-2500

تبریز:2500-3000

یزد:2500-3000

کاشان:2500-3000

همدان:2500-3000

رشت:2500-3000

ساری:3000-3500

بابل:3000-3500

کرمان:3000-3500

اهواز:3000-3500

بندرعباس:3500-4000

یاسوج:3500-4000

زنجان:3500-4000

کرمانشاه:3500-4000

اردبیل:4000-4500

ارومیه:4000-4500

سمنان:4000-4500

شهرکرد:4000-4500

سنندج:4000-4500

خرم اباد:4500-5000

گناباد:4500-5000

رفسنجان:4500-5000

زاهدان:4500-5000

گناباد:4500-5000

بیرجند:4500-5000

بهبهان:4500-5000


پردیس:

بهشتی:2500-3000

مشهد:2500-3000

رشت:4000-4500

ساری:4500-5000

یزد:5000-6000

سنندج:6000-7000

کرمان:6000-7000

شهرکرد:6000-7000

کرمانشاه:8000-9000