مطلب مرتبط:آخرین رتبه قبولی رشته داروسازی در کنکور 96 در منطقه دو
رتبه های نوشته شده مربوط به رتبه زیرگروه دو سهمیه 5 درصدی است(رتبه کل اهمیتی در پذیرش ندارد)
روزانه:
دانشگاه تهران:300-400
شهید بهشتی:300-450
کرج:400-500
شیراز:400-550
مشهد:500-600
تبریز:500-600
اصفهان:500-600
یزد:500-650
ارومیه:550-700
ساری:600-800
رشت:600-800
همدان:600-800
خرم آباد:650-850
کرمان:650-850
اهواز:650-850
زنجان:650-850
اردبیل:650-850
کرمانشاه:650-850
بندرعباس:650-850
زابل:650-850
بقیه الله تهران:1000-1500
آخرین رتبه قبولی داروسازی با سهمیه 5 درصدی در پردیس های خودگردان:
شیراز:800-1000
مشهد:800-1000
اصفهان:800-1000
دانشگاه تهران:800-1000
شهید بهشتی:1000-1500
رشت:1000-1500
یزد:1000-1500
تبریز:1000-1500
ساری:1000-1500
کرج:1000-1500
ارومیه:1000-1500
زنجان:1000-1500
همدان:1000-1500
اردبیل:1000-1500
کرمان:1000-1500
جندی شاپور اهواز:1000-1500
کرمانشاه:1000-1500
بندرعباس:1000-1500
زابل:1000-1500